Privacyverklaring

Paarse Roos

Praktijk Paarse Roos respecteert jouw privacy en vindt het belangrijk om deze te beschermen en te waarborgen, onder meer door naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). De AVG heeft als doel dat jouw persoonsgegevens goed beschermd zijn en niet zomaar voor marketing of andere doeleinden gebruikt worden, zonder dat je daar weet van hebt en het er mee eens bent.

Deze privacyverklaring geeft een overzicht van gegevens die verwerkt worden bij praktijk Paarse Roos, de doeleinden van de gegevensverwerking en je rechten ten aanzien van de persoonsgegevens.

Welke gegevens worden verwerkt bij Paarse Roos?

Bij bezoek aan de website van praktijk Paarse Roos en bij het gebruik maken van de diensten van praktijk Paarse Roos, kunnen er persoonsgegevens van je worden gevraagd en verwerkt (via website, mail, app, telefonisch of in de praktijk).

Het kan hier o.a. gaan om:
 • het invullen en versturen van een contactformulier
 • het invullen en/of versturen/inleveren van een gezondheidsformulier
 • het vastleggen van jouw contactgegevens
 • het opstellen van je factuur
Praktijk Paarse Roos kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
 • voor- en achternaam
 • adresgegevens
 • telefoon/mobielnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • gegevens over je gezondheid en welzijn

Op grond van de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO) heb ik (met betrekking tot de healings die ik geef) als jouw behandelaar een dossier met betrekking tot jouw behandeling aangelegd. Dit dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over uitgevoerde onderzoeken en behandelingen, een en ander voor zover dit voor een goede behandeling noodzakelijk is. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor je behandeling noodzakelijk zijn.
De WGBO bepaalt dat deze gegevens in het cliƫntendossier 20 jaar bewaard dienen te blijven.

Waarom praktijk Paarse Roos gegevens nodig heeft.

Praktijk Paarse Roos verwerkt je persoonsgegevens om telefonisch contact met je op te kunnen nemen en/of om je schriftelijk (per e-mail, app bericht en/of per post) te kunnen benaderen. Daarnaast kan Praktijk Paarse Roos jouw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van de consulten en de facturering.

Hoe praktijk Paarse Roos je privacy waarborgt.

Ik doe mijn best om je privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met je persoonlijke en medische gegevens,
 • ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens.

Als jouw behandelaar heb ik als enige toegang tot de gegevens in je dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim). De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intervisie/intercollegiale toetsing.
 • Een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiĆ«le administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.
 • Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Praktijk Paarse Roos neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van praktijk Paarse Roos maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat je persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

Wat zijn je rechten?

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens verwerkt worden en met welk doel.
 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens.
 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering of vernietiging van de gegevens indien dat nodig mocht zijn. Dit kan alleen indien de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.
 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan het dossier.
 • Het recht om in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van je gegevens.
 • Het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.
 • Als je gebruik wilt maken van je rechten, dan dient dit schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

Tot slot

 • Praktijk Paarse Roos verzamelt geen gegevens van jou op het moment dat je mijn website bezoekt.
 • Er wordt geen gebruik gemaakt van cookies.

Deze privacyverklaring is met de beste zorg opgesteld. Voor volledige informatie over de AVG, zie www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Praktijk Paarse Roos
Maria Cardoso
Burgemeester Martenssingel 15
Ingang aan de Krugerlaan 20a
2806 EJ Gouda
06 10416582
info@paarseroos.nl